V překladu „Soudní zákoník pro lid“ je nejstarší slovanská právní památka. Z velké části je doslovným překladem byzantské právní příručky Eklogy, datované kolem roku 740.

Eklogy čerpá z římskoprávní tradice. Je psán řecky místo tradiční latiny a je členěn na 17 kapitol. Více se uplatňuje vliv křesťanských principů. U mnoha trestných činů se ruší trest smrti a nově se zavádějí tresty poškozující tělo např.: uřezání nosu, uší či oslepení.

Pro potřeby Velké Moravy byly přidány články 1, 2, 7a a na konci 30a. Další změny oproti Ekloze jsou provedeny na místech, kde hrdelní a mrzačící tresty jsou zmírněny nebo nahrazeny tuhým církevním pokáním.

1.Před každým zákoníkem je třeba se zmínit o Boží pravdě. Proto svatý Cyril v prvním zákoně napsal a utanovil toto: Každá vesnice, v níž se konají oběti nebo přísahy pohanské, ať je předána Božímu chrámu se vším majetkem, který patří pánům v této vesnici. Ti, kteří konají oběti a přísahy, ať jsou prodáni s veškerým svým majetkem a získaný výnos ať se rozdá chudým.

2.V každém sporu, žalobě a udání třeba dodržet, aby kníže a soudce nepřijímali udání bez mnohých svědků. Třeba říci stranám, žalobcům a davačům: Pokud to nedokážete s pomocí svědků, jak velí i zákon Boží,  očekávejte,  že  přijmete  týž  trest,  který  jste  vyslovili  proti druhému.  Tak  přikazuje  Boží  zákon,  a  kdo  ho  nezachovává,  budiž proklet.

3.O kořisti.

Kdo se vypravil proti nepříteli do boje, má se vystříhat všech zlých slov askutků. Má mít na mysli Boha, modlit se a s rozvahou vést boj.  Neboť  pomoc  od  Boha  dostávají  ti,  kdo  mají  rozvážně  srdce. Vítězství  totiž  nespočívá  v  přemnohé  síle,  protože  síla  je  od  Boha. Pokud  dá  Bůh  vítězství, šestý  díl ať  si  vezme  kníže  a  zbytek ať si rozdělí všichni lidé stejným dílem, zda jsou velcí nebo malí. Protože županům  má  stačit  knížecí  podíl  a  přírůstek  žoldu  jejich  mužstva. Pokud se najdou mezi nimi někteří, buď kmeti, nebo prostí vojáci, kteří díky  odvaze  a chrabrosti  vykonají  hrdinské  činy,  ať  jim  kníže  nebo přítomný  vojvoda  přidá  z  knížecího  podílu,  jak  se  patří,  aby  je vyznamenal. Stejnou částku, jako dostanou ti, co se zúčastnili boje, mají dostat i ti, kteří zůstali v táboře. Neboť tak to řekl, napsal a ustanovil prorok David.

4.Kdo má vlastní manželku a zhřeší s otrokyní, pokud se tento přečin potvrdí, je třeba, aby ji kníže této země prodal do jiné země, a částka získaná za ni se má rozdělit mezi chudé. Stejně smilník má být podle zákona Božího knížetem dán k dispozici kněžím na sedmileté pokání:

dva roky nechť stojí po dobu mše před chrámem Božím,

dva další roky ať  je  v  chrámu  po  čtení  evangelia  a  zbytek  mše  ať  stráví  venku a oslouchá mši  další dva roky může zůstat, až o „Věřím vjednoho Boha“

Poslední, sedmý rok ať stojí v chrámu, ale ať nepřijímá.

Po uplynutí sedmi let na osmý rok ať už přijímá.

Odsouzení jsou povinni nejíst nic jiného kromě chleba a vody po dobu sedmi let.

5.Kdo zhřeší s cizí otrokyní, ať zaplatí 30 zlatých pánu otrokyně a sám se podrobí sedmiletému pokání, jak jsme již řekli, aby nebyl pokutován. Pokud  je  chudý,  ať podle  velikosti  svého  majetku  zaplatí  pánu otrokyně a sám se podrobí zmiňovanému půstu.

6.Kdo se dopouští smilství s jeptiškou, tomu podle světského zákona odříznou nos, podle církevního ať se mu však uloží patnáctileté pokání.

7.Kdo si vezme za manželku matku svého kmotřence, podle světského zákona jim oběma uřezávají nosy a rozloučí je. Podle církevního zákona ať jsou rozloučeni a ať se podrobí pokání 15 let. Pořádek pokání je takový:

pět let stát venku (před chrámem) s pláčem a posloucháním mše,

čtyři další roky mohou být v chrámu do svatého evangelia

tři roky  do „Věřím v jednoho Boha“

tři roky až do konce mše a o chlebu  a vodě. A tak když ukončí svou lhůtu, v šestnáctém roce ať přijímají. Stejný trest ať stihne toho, kdo se ožení sdívkou, které je kmotrem nebo zhřeší s vdanou ženou.

7a.  O  svědcích.

Nad  všemi  těmito  (provinilci)  má  kníže  a  soudce  při každém  sporu  s  veškerou  péčí  a  trpělivostí  konat  vyšetřování a neodsoudit  je bez  svědků.  Je  však  nutno hledat svědky  pravdivé, kteří se bojí Boha, vážených a takových, co nemají žádnou nenávist ani zlobu, ani hněv, ani spor, ani obvinění proti tomu, o kom svědčí, ale pouze  strach  z  Boha a jeho spravedlnosti. Počet svědků ať je jedenáct nebo i více než tento počet. V malém sporu od sedmi do tří, ale ne méně než tento počet. Soudce má moc vzít zálohu od toho, proti komu vypovídají, a určit svědkům přísahu nebo i pokutu, nebo stejný trest, pokud se někdy ukáže, že lhali.

Ani vjednom sporu se nemají přijímat za svědky ti, které někdy usvědčily, že lžou nebo přestupují zákon Boží,  nebo  vedou  zvrácený  život,  nebo  kteří  se  jako  nezpůsobilí vylučují z přísahy.

8.Když  někdo  svedl  pannu  bez  souhlasu  rodičů  a  když  se  ti  o  tom později dovědí, pokud si ji chce vzít a chtějí to i její rodiče, ať se koná svatba. Pokud se však  bude  jeden  znich zdráhat a bude to (člověk) vážený  pro  své  bohatství,  ať  dá  dívce  za  zneuctění  litru  zlata, tj.72zlatých Solidů. Pokud je chudší, ať dá polovinu svého majetku. Pokud je však nemajetný, ať ho dá soudce zbičovat a vyhostit ze svého obvodu. Je také povinen podrobit se pokání průběhu sedmi let, jak jsme napsali.

9.Kdo znásilnil pannu na opuštěném místě, kde nebylo nikoho, kdo by jí mohl pomoci, ať je pokutován a jeho majetek ať se dá dívce.

10.Kdo  svedl  dospívající  dívku  před  dovršením  třináctého  roku,  ať  je pokutován ztrátou veškerého svého majetku a výnos z něj ať se dá dívce. Podle církevního zákona on i ten, kdo se dopustil násilí na dívce zasnoubené muži, všichni podléhají sedmiletému pokání, jak jsme to už dříve řekli stran ženy vdané.

11.Kdo svedl dívku zasnoubenou muži, i když k ní vešel s jeho souhlasem, tomu třeba odříznout nos.

12.Krvesmilníci, kteří uzavřeli sňatek s pokrevními (příbuznými), ať jsou rozloučeni.

13.Kdo má dvě manželky, ať vyžene tu, kterou si vzal později, i s dětmi. Pak ať jest bit, ukládá se mu pokání na sedm let.

14.Kdo  podpaluje  cizí  les  nebo  kácí  z  něho  stromy,  ať  zaplatí dvojnásobnou náhradu.

15.Kdo z nepřátelství nebo pro loupež majetku podpaluje ohněm obytné budovy, ať ho upálí, pokud je to ve městě. Pokud je to na vesnici nebo vusedlosti,  ať  ho  popraví  mečem.  Ale  podle  církevního  práva  se předává na pokání na 12 let, neboť je to nepřítel. Pokud chce někdo spálit strniště nebo křoví na svém pozemku a zapálí oheň a ten přeskočí a  zapálí cizí pole nebo cizí vinici, třeba celou věc posoudit a vyšetřit. Pokud k tomu přišlo tak, že z nevědomosti nebo lehkomyslnosti zapálil oheň, ať postiženého odškodní. Pokud by zapálil oheň ve větrném dni nebo neudělal nezbytná opatření řka: oheň se nerozšíří, nebo z lenosti, nebo že nemůže a oheň nadělá škody, ať zaplatí a ať je zbičován. Pokud by však zachoval všechna opatření a náhle přišla bouře,a proto se oheň velmi rozšířil, ať není odsouzen. Pokud se zapálí něčí dům od blesku a shoří buď jeho vlastní obydlí, nebo se oheň rozšíří a shoří i domy jeho sousedů, protože tento požár vznikl znenadání, nemá se soudit.

16.Nikdo ať nevyvádí násilím z chrámu toho, kdo se v něm uchýlí. Ten, co se  sem  utíká,  ať  seznámí  kněze  se  svou  záležitostí  a  vinou,  kterou spáchal.  Kněz  ho  přijme  jako  uprchlíka,  aby  byl jeho  zločin  podle zákona  vyšetřen  a  přezkoumán.  Pokud  se  někdo  pokusí,  ať  je  to kdokoliv,  vyvést násilím zchrámu toho, kdo se sem utekl, ať dostane 140 ran holí. Pak ať se náležitě přezkoumá zločin toho, kdo se sem utekl.

17.Pokud má někdo s někým spor a neoznámí to vladykovi a řeší jej o své újmě, chtěje buď mocí, nebo násilím prosadit svůj záměr, pokud to udělá, i když má pravdu, ať přijde o svou věc a ať ji vrátí. Pokud by vzal  něco  cizí,  ať  ho  vladyka  toho  kraje  zbičuje,  poněvadž  se nepodrobuje  moci  a sám se stává svým mstitelem. A pokud si takto počíná, ať vrátí to, co vzal.

18.Pokud jsou rodiče a děti proti sobě, ať se jim nevěří. A ani ve prospěch pána,  ani  proti  němu  ať  nevystupuje  otrok  nebo  propuštěnec  jako svědek.

19.Pokud někdo koupí od cizích vojáků válečného zajatce a vezme ho k sobě do domu, pokud má zajatec u sebe takovou sumu, za kterou byl koupen, ať ji dá za sebe a může svobodně odejít.

 20.Svědci z doslechu ať nesvědčí a ať neříkají: Slyšeli jsme od někoho, že tento  je  dlužníkem,  nebo  pokud  o  něčem  jiném  svědčí  z  doslechu. Nemají svědčit ani vtom případě, jde-li o župany.

21.Vojáci, kteří byli zajati a zapřeli svou křesťanskou víru, se při návratu do své země a k svému občanskému právu mají předat církvi.

22.Pokud si někdo půjčí koně na cestu do jistého místa nebo ho pošle a stane se, že se kůň poraní nebo uhyne, musí půjčovatel odškodnit majitele koně.

23.Kdo zajal cizí dobytek,a buď hladem umořil,nebo nějak jinak zahubil, ať je odsouzen na dvojnásobnou náhradu.

24.Kdo krade svým ve válce, pokud je to zbraň, aťje zbit. Pokud je to kůň, ať zaplatí pokutu.

25.Pokud si chce pán ponechat takového otroka, který krade, ať nahradí škodu. Pokud nechce mít více tohoto otroka, ať ho odevzdá do otroctví okradenému.

26.Kdo cizí stádo odežene, pokud to udělal poprvé, ať je bit. Pokud  to udělal podruhé, ať je vyhnán ze země. Pokud to udělal potřetí, ať je vystaven trestu, ale až potom, když vrátí vše, co odehnal.

27.Kdo mrtvé v hrobě svléká, ať je potrestán.

28.Kdo vnikne k oltáři ve dne nebo v noci a vezme něco z posvátných nádob nebo rouch, nebo jakoukoli jinou věc, ať je potrestán. Kdo vezme něco zostatních částí kostela, ať je bit, ostříhán a vyhnán ze země jako bezbožný.

29.Kdo zajme svobodného člověka a prodá nebo zotročí, ať je zotročen isám, protože i on svobodného zotročil, ať sám zakusí otroctví.

30.Kdo láká k sobě cizího otroka, skrývá ho a neřekne, kde je, je povinen vrátit ho jeho pánovi nebo mu dát jiného, nebo jeho cenu.

30a.Spor manželů.

Moudrost tvůrce a Spasitele našeho Pána Boha nás učí, že manželské soužití je od Boha nerozlučné. Ten totiž, který stvořil člověka v bytost, nestvořil stejně ženu tak, že by vzal hlínu ze země, ačkoli  mohl,  ale  vzal  žebro  z  muže  a  stvořil  ji,  aby  takto  moudře sloučením  jednoho  těla  ve  dvou  osobách  uzákonil  nerozlučné manželství. Proto ani ženu,když lstí ďábla začala ochutnávat hořkost a dala  z  ní  okusit  i muži,  od  něho  nerozloučil.  Ani  muže,  který přestoupil s manželkou příkaz Boží, od ženy neodloučil, ale potrestal je za ten hřích utrpením. Jejich manželství však zachoval. Tímto zákonem tedy -už zjeveným a evangeliem potvrzeným tehdy, když se farizeové ptali Krista Pána našeho, zda je dovoleno propustit vlastní ženu pro každý hřích a Ježíš odpověděl: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj,kromě příčiny cizoložství -i my se řídíme jako opravdoví učedníci Krista Pána a neodvažujeme  se  nic  jiného  uzákonit.  Že  však  ďábel  zasévá  mezi manžely nenávist pro žaloby nebo pro tělesné či jiné neřesti, proto mezi příčiny, pro které se manželé rozlučují, stanovíme zákonem tyto:

muž se  odloučí od své manželky pro takový hřích, pokud bude manželka usvědčena,  že  strojila  úklady  proti  jeho  životu, nebo   i když  se dozvěděla  o  nějakých  zlých  skutcích  jiných  osob  proti  manželovi a neoznámila  mu  to,  nebo  když  upadne  do  nemoci  malomocenství.

Žena se odloučí od svého manžela, pokud jí bude strojit úklady nebo to ví o jiných a neřekne jí to, i když upadne do nemoci malomocenství. A iv případě, pokud jeden z nich před manželským stykem upadne do zlé nemoci.

Toto vše náleží knížatům a soudcům se svědky vyšetřit, jak jsme  o  tom dříve psali, před Božím soudem, kde mají všechny lidské neřesti knížata soudit. A proto nesmíme hledět na nikoho, ale vždy den co  den  vyučovat  o  Božím  zákoně  a  doufat  v  Krista  Boha,  že  na posledním  soudu  uslyšíme  blažený  hlas:  Pojďte,  blahoslavení služebníci věrní, nad mnohými vás ustanovím, vejděte do radosti Pána Boha vašeho a veselte se s anděly na věky. Amen