Památka sv. Václava se zachovala i díky ruské pravoslavné církvi, kde je sv. Václav uctíván téměř od okamžiku jeho mučednictví v r. 935 až do dnešních dnů. Díky této úctě zůstaly zachovány stěžejní literárně historické památky o sv. Václavu i o sv. Ludmile.

Slovanská křesťanská liturgie již tenkrát spojovala Čechy s Ruskem. Kijevský kníže Svjatopolk (*979 †1019) měl za ženu dceru polského krále Boleslava Chrabrého. Její babička, kněžna Doubravka, byla neteří sv. Václava.

Jméno Václav v ruském národě částečně zdomácnělo. V rodině ruského knížete sv. Vladimíra se jméno Václav vyskytuje do r. 1227 pětkrát. Další český panovník jménem Václav byl král Václav I. Vládl v letech 1230 – 1253

Bratr ruského cara Alexandra II., velkokníže Konstantin Nikolajevič dal svému synovi nar. r. 1862 jméno Václav (Vjačeslav Konstantinovič).

Памятник св. Вацлавa был сохранен благодаря Русской православной церкви, где св. Вацлаву поклонялись почти с момента его мученичества в 935 году и до наших дней. Благодаря этому уважению основные литературно-исторические памятники св. Вацлавa  и св. Людмили.

Славянская христианская литургия уже связывала Богемию с Россией. Князь Святополк Киевский (*979 †1019) был женат на дочери польского короля Болеслава Храброго. Ее бабушка, княгиня Дубравка, была племянницей св. Вацлавa.

Имя Вацлав в русской нации стало частично одомашненным. В семье русского князя св. Владимира имя Вацлава появляется пять раз до 1227 года. Другим чешским правителем по имени Вацлав был король Вацлав I. Он правил с 1230 по 1253 год.

Брат русского царя Александра II, великий князь Константин Николаевич подарил своему сыну б. в 1862 году имя Вацлав (Вячеслав Константинович).