1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále „Obchodní podmínky“) neziskové organizace World Green Lungs (dále jen „Dodavatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran na základě kupní smlouvy (dále „Kupní smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a pouze fyzickou osobou (dále jen „Odběratel“) prostřednictvím internetového rozhraní Dodavatele.

1.2.  Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.  Webové rozhraní obchodu obsahuje nabídku zboží, a to včetně uvedení ceny zboží a ceny za dopravu zboží k odběrateli. Cena zboží a dopravy zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, na internetové adrese www.lipaslovanska.cz

2.2 Objednávku odešle Odběratel Dodavateli kliknutím na tlačítko „Platba“. Dodavatel neprodleně po obdržení platby došlé na jeho bankovní účet, potvrdí Odběrateli datum a čas platby došlé na jeho účet elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Odběratele uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa odběratele“).

2.3.  Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem vzniká potvrzením obdržení platby na účet dodavatele, jež je zasláno elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Odběratele.

2.4  Zboží bude odesláno na dodací adresu určenou Odběratelem do 3 pracovních dnů.

2.5  Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání či rušení kupní smlouvy. Náklady vzniklé Odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením či rušením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, bankovní poplatky) si hradí Odběratel sám.

 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.  Cenu zboží odběratel uhradí Dodavateli bezhotovostně na jeho bankovní účet.

3.2.  Dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1.  Odběratel má právo vrátit zboží Dodavateli a od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od obdržení zboží. Zprávu o odstoupení od kupní smlouvy odběratel zašle na emailovou adresu: info@lipaslovanska.cz Následně mu bude sděleno, na jakou adresu má zaslat vracené zboží.

4.2.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 vrátí Dodavatel plnění poskytnuté Odběratelem dodavateli do deseti (10) pracovních dnů, a to bezhotovostně na bankovní účet určený Odběratelem.

 

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1.  Odběratel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií, grafů) jsou chráněny autorským právem. Odběratel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

5.2.  Odběratel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu.

5.3  Odběratel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

6.1.  Dodavatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

6.2.  Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, a pro účely zasílání informací odběrateli.

6.3.  Zpracováním osobních údajů odběratele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

6.4.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

6.5.  Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.6.  V případě, že by se odběratel domníval, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s kupní smlouvou, může požadovat, aby dodavatel odstranil jeho osobní údaje.

 

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

7.1.  Odběratel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu odběratele.

7.2.  Odběratel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

 

8. VOLBA PRÁVA

Právní vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem při dodávce služeb se řídí právem České republiky.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.  Kupní smlouva je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

9.2.  Kontaktní údaje Dodavatele: info@lipaslovanska.cz

 

Praha dne 6.5. 2020